Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů internetových stránek www.yogaart.cz.
Internetové stránky www.yogaart.cz provozované Mgr. Ivonou Pobežalovou, "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti", "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy, pilates a relaxace", Městský úřad Benšov, Č.j: ŽÚ/4777/2013/4, Sp. značka: ŽÚ/4777/2013  si kladou za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů")  a následně z Obecného  nařízení o  ochraně osobních  údajů (2016/679) (dále jen „GDPR") a služeb.
  
VYMEZENÍ POJMŮ
Co jsou to osobní údaje? 
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. 

Co je to zpracování osobních údajů? 
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Základním účelem, pro který stránky www.yogaart.cz zpracovávají vaše osobní údaje, je prodej jógových online kurzů na www.yogaart.cz.
Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.
Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:
* jméno a příjmení
* e-mail 
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU
Stránky www.yogaart.cz nezpracovávají vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy prodeji online kurzů jógy.
Sdělení zasílaná stránkou www.yogaart.cz obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky a informace  termínů dodání kurzů.

JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?
a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle 605432591 nebo emailem na info@yogaart.cz

Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.